Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Varësisht nëse jeni fillestar në programim apo keni eksperience paraprake, ky trajnim do ju ndihmojë të filloni me Python. Trajnimi përfshin konceptet kryesore të programimit si punën me variabla, tipet e të dhënave, kontrollimi i rrjedhës së ekzekutimit, deklarimi i funksioneve, manipulimin elementar me klasa, etj. Mirëpo Python ofron edhe koncepte më të avansuara që ju ndihmojnë të përmirësoni dukshëm eksperiencën programuese. Ky trajnim gjithashtu ju përgatitë në analizën e të dhënave, vizualizimin e të dhënave si dhe manipulimin me file-a të tipeve të ndryshme. Gjatë këtij trajnimi do të aplikoni teknikat dhe proceset bashkëkohore të zhvillimit, të aplikueshme në kompanitë më të njohura, duke filluar nga analizimi i kërkesave, dizajnimi, konstruktimi i strukturës dhe implementimi i sistemit softverik, duke përfshirë edhe GUI.

Trajnimi është i përshtatshëm për ju nëse jeni fillestar në programim apo keni koduar me një gjuhë tjetër programore dhe dëshironi të mësoni Python.

Synimet

Gjatë këtij trajnimi do të mësoni:

 • Instalimin e Python dhe konfigurimin e editorit
 • Konceptet fundamentale te programimit ne Python
 • Përdorimin e if-else, for, while loops
 • Përdorimin e klasave data, time, dhe datetime
 • Përdorimin e vargjeve, listave dhe dictionaries
 • Përdorimin e funksioneve dhe moduleve
 • Implementimin fillestar të klasave
 • Funksionet themelore në librarinë pandas
 • Metodat e avancuara që përdorin librarinë pandas
 • Leximi dhe shkruarja në file-a të tipeve të ndryshme (.txt, csv, Excel, json, etj)
 • Vizualizimi i të dhënave duke përdorë librarinë matplotlib dhe pandas
 • Agregimi i të dhënave
 • Seritë kohore
 • Aplikimin praktik të njohurive duke bërë ushtrime praktike gjatë gjithë trajnimit

Planprogrami

 • Instalimi i Python-it
 • Interpreterët dhe IDE që përdoren
 • Strukturat e të dhënave dhe sekuencat
 • Tipet themelore të të dhënave.
 • Vargjet dhe matricat:
  • Qasja e elementeve të matricës
  • Bashkimi i matricave
  • Operacionet me matrica
  • Matricat speciale.
 • Operacionet matematikore:
  • Mbledhja, zbritja, shumëzimi, fuqizimi, transponomi, etj.
  • Operatorët logjik dhe kërkimi.
  • Gjenerimi i vargjeve/matricave dhe operacionet e ndryshme (rrumbullakësimi, sortimi, vlerat ekstreme, etj)
 • Operacionet e kushtëzuara dhe for/while loop-at:
  • operacionet if/elif/else
  • for loop-at
  • while loop-at
  • try exept.
 • Funksionet dhe modulet:
  • Definimi i funksioneve
  • Fushëveprimi i variablave (Variable scope)
  • Funksionet anonime
  • Modulet
 • Programimi i orientuar në objekte (OOP):
 • Libraria pandas dhe funksionet themelore:
  • Seritë
  • Dataframe
  • Objekti index.
 • Tema tjera nga libraria pandas:
  • Metodat përshkruese statistikore (sum, count, max, etj)
  • Vlerat që mungojnë në dataset
  • Indeksimi hierarkik.
 • Leximi dhe ruajtja e të dhënave në file:
  • leximi/shkrimi nga txt/csvfile-i
  • leximi/shkrimi nga file-i binar
  • përdorimi i pandas për lexim/shkrim në file.
 • Visualizimi i te dhenave:
  • Paketa/libraria matplotlib
  • Grafet themelore te librarisë matplotlib (histogram, bar, linjat, pie, scater, etj)
  • Grafet ne librarinë pandas.
  • Vizatimi i figurave dhe nëngrafetl
  • Eksportimi i figurave.
 • Pastrimi, transformimi dhe bashkimi i të dhënave (data wrangling).
  • Kombinimi dhe bashkimi i dataset-ave në pandas
  • Transformimi i të dhënave
  • Manipulimi i string-ave.
 • Agregimi i të dhënave dhe operacionet e grupimit:
  • operacionet Groupby
  • Agregimi i të dhënave
  • Pivot tabelat
 • Seritë kohore:
  • Bazat themelore të serive kohore
  • Rangu i datave, frekuencat
  • Periodat dhe aritmetika me perioda.
 • Hyrje në SQLite
  • Konceptet e SQLite
  • Komandat kryesore dhe tipet e të dhënave
  • Puna me databaza
  • Tabelat dhe rreshtat
  • Integrimi me Python
 • Zhvillimi i projektit
  • Konceptimi i projektit
  • Analizimi i kerkesave
  • Rregullimi i hapsires punuese
  • Dizajnimi i akritektures se databazës
   • Krijimi i databazës
   • Krijimi i tabelave
   • Lidhja e tabelave me njera-tjetren
   • Insertimi i të dhënave
   • Përditësimi dhe fshirja e të dhënave
   • Ruajtja dhe thirrja e të dhënave nga databaza
  • Krijimi i pamjes kryesore
  • Krijimi i modeleve
  • Autentifikimi i perdoruesve
  • Siguria e aplikacionit

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 530.00 477.00
 • 90 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
0 STUDENTË

  Regjistrohu

  Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

  Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

  Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

  Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

  Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
  • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
  • info@devsize.com
  • +377 45 654 254
  top
  DEVSIZE © All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel