Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Çfarë do të mësoni

 • Ju do të jeni në gjendje të flisni me një vetëbesim
 • Ju do ta flisni gjuhën angleze rrjedhshëm
 • Do t’i përvetsoni të gjitha strukturat e gramatikës së gjuhës angleze
 • Ju do të jeni gati për një kurs certifikimi të nivelit B2
 • Ju do ti njihni një grumbull foljesh të dobishme frazore

Parakushtet

 • Njohuri Elementare dhe mesatare të fjalorit anglisht
 • Shkathtësitë elementare të leximit

Përshkrimi

Mirë se vini në kursin unik për Gramatikën e Gjuhës Angleze nga niveli A1 në C1
Ky kurs është dizajnuar me anë të ligjëratave dhe ushtrimeve të shumta për t’ju ndihmuar që të përvetsoni aftësitë gramatikore të gjuhës Angleze.
Kurs i Plotë për Gramatikën e Gjuhës Angleze nga niveli A1 në C1 është dizajnuar që t’i përshtatet mirë nevojave tuaja.
Nëse jeni fillestar, apo doni vetëm t’i rishikoni bazat dhe përforconi ato, filloni ta ndiqni që nga mësimi i parë dhe kështu duke u zgjeruar hap pas hapi.
Nëse ndiqni udhëzimet tona gjatë ligjeratave dhe praktikoni vetë pas çdo mësimi, do të arrini rezultate të mira në fund të kursit.
Nëse me sukses kryeni ushtrimet tuaja, ju mund të jeni vërtet krenarë për progresin që do ta arrini!

Ky kurs është për të gjithë

 • Kushdo që dëshiron të mësojë Gramatikën e gjuhës Angleze
 • Kushdo që dëshiron të përmirësojë gjuhën angleze
 • Çdo nxënës i gjuhës angleze

Planprogrami

 

 • am/ is/ are/ – TO BE, positive forms
 • EXERCISE – TO BE, positive forms
 • am/ is/ are – TO BE, negative forms
 • EXERCISE – TO BE, negative forms
 • am/ is/ are – TO BE, question forms
 • EXERCISE – TO BE, question forms
 • my/ his/ her
 • EXERCISE – my/ his/ her
 • A, AN or THE
 • EXERCISE – A, AN or THE
 • Plurals
 • EXERCISE – Plurals
 • This, that, these or those – demonstrative pronouns
 • EXERCISE – this, that, these, those
 • A, AN or SOME
 • EXERCISE – a, an, some
 • Some or Any
 • EXERCISE – some or any
 • There is or There are
 • EXERCISE – there is or there are
 • Present Simple, positive
 • EXERCISE – present simple, positive
 • Present Simple, negative
 • EXERCISE – present simple, negative
 • Present Simple, questions
 • EXERCISE – present simple, questions
 • Have or Have got
 • EXERCISE – Have or Have got
 • WH-questions
 • EXERCISE – WH questions
 • Whose is this – ‘s
 • EXERCISE – whose is this – ‘s
 • Much, Many, A lot, A lot of
 • EXERCISE – Much, Many, A lot of, A lot
 • Adjectives
 • EXERCISE – Adjectives
 • Comparative forms of adjectives
 • EXERCISE – Comparison of adjectives
 • Superlative forms of adjectives
 • EXERCISE – Superlative forms of adjectives
 • Adverbs
 • EXERCISE – Adverbs
 • Adverbs of frequency
 • EXERCISE – Adverbs of frequency
 • Prepositions of Time
 • EXERCISE – Prepositions of time
 • Modal Verbs: CAN
 • EXERCISE – Modal Verbs: CAN
 • Modal Verbs: SHOULD
 • EXERCISE – Modal Verbs: SHOULD
 • Verb structures: LOVE, LIKE, HATE
 • EXERCISE – Verb structures: LOVE, LIKE, HATE
 • Pronouns: ME, YOU, HIM
 • EXERCISE – Pronouns: ME, YOU, HIM
 • Pronouns: MINE, YOURS
 • EXERCISE – Pronouns: MINE, YOURS
 • Pronouns, mixed – EXERCISES
 • Past Simple: WAS/WERE
 • Past Simple: WAS/WERE (negative, questions)
 • Past Simple: Positive sentences
 • Past Simple: Irregular verbs, Part 1
 • Past Simple: Irregular verbs, Part 2
 • Past Simple: Negative sentences
 • EXERCISE: Past Simple: Negative sentences
 • Past Simple: Question sentences
 • Past Simple: Question Exercises
 • There was/ There were
 • Present Continuous: Positive sentences
 • EXERCISE: Present Continuous, positive
 • Present Continuous: negative sentences
 • Present Continuous: Question sentences
 • EXERCISE: Present Continuous: Question sentences
 • Present Simple or Present Continuous
 • BE GOING TO – plans
 • BE GOING TO – predictions

 • Questions
 • EXERCISE – questions
 • Stative Verbs (Present Simple or Present Continuous)
 • EXERCISE – Stative Verbs
 • Which, where, who, that
 • EXERCISE – Which, where, who, that
 • Past Simple – revision
 • Past Continuous
 • EXERCISE – Past Continuous
 • Past Simple or Past Continuous
 • EXERCISE – Past Simple or Past Continuous
 • Questions with and without auxiliaries
 • Linking: So, because, but, although
 • In the end/ at the end; on time/ in time
 • Present Simple for the Future
 • Present Continuous for the Future
 • Present Continuous, Be going to or Present Simple
 • Future Simple (will): Predictions
 • Future Simple (will): Decisions, promises, offers
 • Future tenses: revision
 • Present Perfect: Forms
 • Present Perfect: Experience
 • Present Perfect: Just, Yet, Already
 • Present Perfect: For, Since
 • Past Simple and Present Perfect
 • EXERCISE – Past Simple and Present Perfect
 • Tenses – revision
 • Comparison: AS – AS
 • EXERCISE – Comparison: AS-AS
 • Comparison: Ever + superlative
 • Verb + to + Verb (infinitives)
 • Verb + Verb+ING (Gerund)
 • Verbs + ING and + TO – difference in meaning
 • EXERCISE – Verbs + ING and + TO – difference in meaning
 • Gerund or infinitive?
 • Have to and Mustn’t
 • Don’t have to and Must
 • Must mustn’t have to don’t have to – summary
 • EXERCISE – Must mustn’t have to don’t have to – summary
 • May or might. Modals summary.
 • First Conditional
 • Second Conditional
 • EXERCISE – Second Conditional
 • Used to
 • Passive: Simple Tenses
 • EXERCISE – Passive: Simple Tenses
 • Passive: Continuous Tenses
 • EXERCISE – Passive: Continuous Tenses
 • Passive: Perfect Tenses
 • Something, anyone, nowhere
 • EXERCISE – Something, anyone, nowhere
 • So and neither
 • Past Perfect
 • Past Simple or Past Perfect
 • Past Simple, Present Perfect or Past Perfect

 • Present Simple and Present Continuous – summary
 • EXERCISE – Present Simple or Present Continuous
 • Past tenses – summary + exercises
 • Future Tenses
 • Be about to
 • Future Clauses
 • Present Perfect Continuous
 • EXERCISE – Present Perfect Continuous
 • Present Perfect or Present Perfect Continuous
 • Adjective or adverb
 • Adverbs with different meanings (hard, hardly)
 • Comparison of adverbs
 • Modal Verbs: Be able to
 • Modal Verbs: Permission
 • Modal Verbs – Deduction
 • Conditionals: 0, 1st and 2nd
 • Conditionals: 3rd conditional
 • EXERCISE – 3rd conditional
 • Conditionals: Exercises
 • Conditionals: Unless
 • Verbs of senses (see do/ see doing)
 • Reported Speech Change of tense
 • Reported Speech- Change of words
 • Reported Speech: Questions
 • Reported Speech: Commands
 • Passive: Revision
 • Defining and Non-defining Relative clauses
 • Question Tags
 • Indirect Questions

 • Adjectives as nouns
 • Past Perfect Continuous
 • Narrative tenses – revision
 • Adverbs order
 • Types of adverbs
 • Passive: Summary
 • Gerund and infinitive – passive
 • Impersonal structures: It is said that…
 • Impersonal structures: He is believed to…
 • EXERCISES – Impersonal structures
 • Future Perfect
 • Future continuous
 • Conditionals: revision
 • Mixed conditionals
 • I would rather
 • Prefer
 • Had better and Ought to
 • Perfect Modal Verbs
 • EXERCISE – Perfect Modal Verbs
 • Be used to doing something
 • Get used to doing something
 • Have/ Get something done
 • Wish Sentences
 • Clauses of contrast

 • Discourse Markers
 • Usage of HAVE
 • Usage of GET
 • USED TO or WOULD
 • Past Tenses – advanced
 • Modal Verbs: Need
 • Modals: All forms, revision
 • Other ways of expressing speculation
 • Inversion (part 1)
 • Inversion (part 2)
 • EXERCISE – Inversion
 • Impersonal structures: Summary + exercises
 • It seems that/ it appears that
 • Verb Patterns: Verb + Object + To
 • Verb Patterns: Verb + Object + ING
 • Verb Patterns: Other Structures
 • Reporting verbs
 • Reported Speech: Revision
 • Conditional Sentences
 • Other Conditional Structures
 • Verbs of senses
 • Linking
 • Parts of sentences that can be omitted
 • Cleft Sentences
 • Phrasal Verbs Series
 • Advanced Practice

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 300.00 270.00
 • 60 Orë
 • orë
0 STUDENTË

  Regjistrohu

  Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

  Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

  Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

  Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

  Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
  • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
  • info@devsize.com
  • +377 45 654 254
  top
  DEVSIZE © All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel