Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Mësoni Photoshop, Illustrator dhe InDesign dhe përdorni ato për dizajnimin e ilustrimeve, zhvillimin e idesë, topografisë, dizajnimin e posterëve, broshurave, logove dhe më shumë. Ky kurs i cili fillon me nivelin fillestar dhe vazhdon deri tek niveli i avansuar ka për qëllim aftësimin tuaj në përdorimin e aplikacioneve dhe teknikave më të mira për dizajnin grafik.

Synimi

Gjatë këtij moduli ju do të mësoni:

 • përdorimin e aplikacioneve Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dhe Adobe InDesign
 • planifikimin dhe dizajnimin e broshurave, flajerave, biznis kartave dhe materjaleve tjera për printim.
 • konceptimin dhe dizajnimin e llogove
 • dizajnimin e materialeve promocionale për kampanja reklamuese digjitale

Planprogrami

 • Konceptet hyrëse
  • Hapsirat punuese, veglat dhe panelet
  • Eksplorimi i panelit Tools
  • Qasja e veglave dhe opcioneve të tyre
  • Përdorimi dhe përshtatja e paneleve
  • Navigimi tek hapsira e imazhit dhe përdorimi i veqorisë së zmadhimit
 • Përdorimi i veglave për selektim
  • Përdorimi i veglës Marquee
  • Puna me veglën Magic Wand
  • Përdorimi i veglës Lasso
  • Shitmi dhe zvoglimi i pjesës së selektuar
  • Ruajtja e selektimit
  • Përdorimi i veglës Quick Selection
  • Selektimi i pjesëve të vështira me Refine Edge
  • Përdorimi i Quick Mask
  • Përdorimi i Pen Tool për selektim
 • Pikturimi dhe vizatimi në Photoshop
  • Përcaktimi i parametrave të ngjyrave
  • Përdorimi i panelit të ngjyrave
  • Përdorimi i veglës Brush
  • Ndryshimi i dukshmërisë
  • Përdorimi i tiparit AirBrush
  • Aplikimi i ngjyrave në imazhe
  • Përdorimi i veglës Clone Stamp
  • Përdorimi i veglave Patch dhe Colne Source
 • Korrixhimi i ngjyrave
  • Organizimi i Photoshop-it për korrigjimin e ngjyrave
  • Formatet e ngjyrave dhe përdorimi i tyre
  • Formati RGB
  • Formati CMYK
  • Formati Lab Color dhe formatet tjera
  • Dallimi mes formateve RGB dhe CMYK
  • Metodat e seketimit të ngjyrave
  • Veglat për korrigjimin e ngjyrave
  • Përcaktimi i  Brightness, Contrast, and Exposure për përmisimin e ndriqimit.
  • Përdorimi i panelit Adjustments
  • Puna  më Camera Raw
 • Shtresat(Layers) në Photoshop
  • Selektimi dhe zhvendosja e shtresave
  • Ndryshimi i dukshmerisë së shtresave
  • Përdorimi dhe editimi i Layer Mask
  • Krijimi i kompozicioneve
  • Vendojsa e imazheve prej një dokumenti në një tjetër
  • Klonimi i shtresave
  • Aplikimi i filterëve dhe efekteve në shtresa
 • Puna me Pen Tool
  • Përdorimi i Pen Tool në Photoshop
   Shtimi dhe fshirja e pikave lidhese
   Puna me vija të drejta
   Puna me vija të lakuara
   Ndryshimi i pikave lidhese
   Seketimi i vijes punuese
   Krijimi i selektimeve me ane të Pen Tool
   Konvertimi i vijes punuese në selektim
   Konvertimi i vijes punuese në vektor
 • Përdorimi i Smart Object
  • Krijimi konpozicioneve duke përdorur Smart Object
  • Konvertimi i një shtrese në Smart Object
  • Editmi i përmbajtjes së Smart Object
  • Puna dhe modifikimi i Smart Object
  • Puna me fajlla nga Illustrator

 • Përdorimi i hapsirës punuese
  • Eksplorimi i pamjes
  • Hapja e fajllit
  • Përdorimi i artboards
  • Ndryshimi i pamjes
  • Përdorimi i veglave dhe paneleve
  • Eksplorimi i Control Panel
 • Mësmi i aftësive esenciale
  • Përdorimi i veglës Shape
  • Ndryshimi i pozicionit dhe madhësisë së formave
  • Paneli Transform
  • Konstruktimi i formave
  • Futja e dimensioneve ekzakte
  • Selektimi i artwork
  • Përdorimi i veglave shape dhe transform
  • Hyrje në layers(shtresa)
  • Përdorimi i Copy&Paste
 • Përdormi i ngjyrave
  • Eksplorimi i panelit Appearance
  • Ndryshimi i ngjyrave
  • Shtimi i efekteve
  • Përdormi i Live Paint
  • Shtimi i simboleve
  • Selektimi i ngjyrës së njejtë
  • Përdorimi i panelit të ngjyrave
 • Përdorimi i veglave për vizatim
  • Përdorimi i Pen tool
  • Vizatimi i vijave të drejta dhe të lakuara
  • Ndjekja e kufizimit të imazheve
  • Përdorimi i veglave Line, Pencil dhe Eraser
  • Editimi i vijave ekzistuese
  • Shtimi dhe editimi i pikave
  • Ndarja dhe bashkimi i vizave
  • Shape Builder
 • Opcione tjera të punës me ngjyra
  • Përdorimi i panelit Gradiant
  • Ruajtja dhe përditësimi i gradiantëve
  • Krijimi, aplikimi dhe editimi i modelëve(patterns)
  • Përdorimi i Color Guide
 • Shtimi dhe editimi i tekstit
  • Formatimi  i tekstit
  • Formatimi i paragrafeve
  • Përdorimi i stileve të paragrafeve dhe karaktereve
  • Editimi i stileve
  • Vendosja e tekstit në path
  • Krijimi i kufizimeve
  • Përdorimi i Find dhe Replace
 • Përdorimi i shtresave(layers)
  • Eksplorimi i panelit Layers
  • Përdorimi i shtresave për organizimin e ilustrimeve
  • Selektimi duke përdorur panelin Layers
  • Krijimi i shtresave të reja
  • Shfaqja dhe fsheja e shtresave
  • Kyqja dhe ckyqja e shtresave

 • Aftesite fillestare
  • Puna me vegla dhe panele në InDesign
  • Hapsira punuese e InDesign
  • Përdorimi i udhezuesve
  • Ruajtja e hapsirës punuese
  • Puna me Control Panel
  • Planifikimin dhe krijimi i dokumentit
  • Krijimi i tekst kornizës
  • Ndryshimi i atributeve të karaktereve
  • Ndryshimi i atributeve të paragrafeve
  • Përdorimi i panelit Glyphs
  • Përdorimi dhe përshtatja e shkuresave të tastjerës
 • Stilet dhe grafika
  • Definimi dhe aplikimi i stileve të paragrafeve
  • Definimi dhe aplikimi i stileve te karaktereve
  • Përdorimini i stileve prej një dokumenti tjetër
  • Organizimi i stileve në grupe
  • Krijimi dhe aplikimi i stileve të objekteve
  • Opcione tjera të stileve
  • Krijimi i kornizave grafike
  • Shtimi dhe ripozicionimi i grafikëve
  • Përshtatja e grafikës në kornizë
  • Auto-fitting
  • Stilet e objekteve
  • Vendosja e shumë grafikave
  • Krijimi dhe formatimi i tabelave
  • Importimi i fajllave nga Photoshop
 • Përdorimi i ngjyrave dhe efekteve
  • Aplikimi i ngjyrave në tekst dhe korniza
  • Aplikimi i Live Corner Effects
  • Puna me gradiant
  • Përdorimi i EyeDropper
  • Përditësimi dhe editimi i ngjyrave
  • Aplikimi i efekteve në objekte
  • Aplikimi i dukshmërisë së objekteve
  • Konvertimi i tekstit në path
  • Aplikimi i Alfa Channel
 • Cilësitë e Dokumentit
  • Përgaditja e pakos
  • Kontrollimi i Preflight
  • Krijimi i librit prej shumë fajllave
  • Renditja e dokumenteve
  • Opcionet e paketimit të dokumenteve
  • Krijimi i tabelës së përbajtjes
  • Krijimi i PDF fajllave
  • Adobe PDF Presets
  • Shtimi i linqeve dhe butonave
  • Krijimi i tranzicioneve dhe animacioneve
  • Eksportimi në PDF interaktiv
  • Shtimi i forularëve për PDF

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 195.00
 • 45 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
0 STUDENTË

  Regjistrohu

  Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

  Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

  Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

  Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

  Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
  • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
  • info@devsize.com
  • +377 45 654 254
  top
  DEVSIZE © All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel