Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Ky trajnim përfshin mësimin e koncepteve fundamentale të programimit si tipet e të dhënave, operatorët e ndryshëm, kontrollimin e rrjedhës së ekzekutimit, strukturën e të dhënave duke përdorur gjuhën programore C++.  C++ është gjuhë që përdoret për qëllime të përgjithshme ( general purpose) dhe përkrahë programimin e orientuar në objekte (OOP).

Synimi

Gjatë këtij trajnimi do të mësoni:

 • hyrje të përgjithshme në C++
 • tipet e të dhënave dhe identifikuesit
 • konceptet tjera të programimit
 • leximin dhe shkrimin e të dhënave
 • krijimin e projekteve në mënyre të lehte
 • gjetjen dhe trajtimin e gabimeve

Planprogrami

 • Hyrje në C++
  • Pse duhet të mësoni C++?
  • Përgaditja e rrethit punues
  • Instalimet dhe konfigurimet
 • Konceptet fundamentale
  • Kodimi i programit të parë
  • Kompajlimi
 • Struktura e programit
  • Komentimi i kodit
  • Funksioni main()
  • Hyrjet dhe daljet duke përdorur cin dhe cout
 • Variablat dhe konstantet
  • Deklarimi dhe incializimi i variablave
  • Variablat globale
  • Tipet primitive të të dhënave
  • Deklarimi dhe përdorimi i konstantës
 • Vargjet dhe vektorët
  • Deklarimi dhe inicalizimi i vargjeve
  • Vargjet asociuese
  • Vargjet multidimensional
  • Deklarimi i vektorëve
  • Qasja dhe modifikimi i elementeve të vektorit
 • Pohimet dhe operatorët
  • Shprehjet dhe pohimet
  • Përdorimi i operatorëve
  • Operatorët aritmetik
  • Operatorët e krahasimit
  • Operatorët logjik
  • Inkrementimi dhe dekrementimi
 • Pohimet kushtëzuese
  • Pohimet if else
  • Pohimi switch
  • Loops (unazat)
  • While loop, for loop, do loop
 • Funksionet
  • Deklarimi i funksioneve
  • Thirrja e funksioneve
  • Përdorimi i parametrave dhe kalimi i argumenteve
  • Përdorimi i pohimit return

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu









REGJISTROHU
 • 150.00
 • 30 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
0 STUDENTË

  Regjistrohu









  Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

  Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

  Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

  Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

  Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
  • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
  • info@devsize.com
  • +377 45 654 254
  top
  DEVSIZE © All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel