Contact Us: +383 45 654 254

Fillo karrierën tuaj në programim. Bëhu Full Stack Web Developer për vetem 3 muaj.

Bëhu Full Stack Developer duke mësuar disa prej teknologjive më të kërkuar për tregun e punës. Kandidatët që përfundojnë më sukses këtë trajnim do të jenë të gatshëm të fillojnë punën në industrinë e programimit ose, nëse janë duke punuar,  të avansohen në pozitë dhe pagesë. Trajnimi është përpiluar të bëjë përgaditjen e programereve duke ju mësuar teknologjitë kryesore, filluar nga HTML5 & CSS3, JavaScript & jQuery, Bootstrap, Ajax, pastaj vazhdohet me Angular, Git, Node.js, PHP & MySQL dhe Laravel.

Për ta ndjekur këtë trajnim nuk është e domosdoshme të keni përvojë paraprake në programim.

Çfarë do të mësoni?

 • Gjatë këtij trajnimi do të përfitoni aftësitë që ju mundësojnë të aplikoni për punësim në pozitat: Web Developer, Software Developer, Frontend Developer, Javascript Developer, Backend Developer, ose Full Stack Developer.
 • Do të mesoni te zhvilloni websajtin ose aplikacionin tuaj.
 • Do të zotëroni konceptet kryesore të programimit
 • Do të mësoni teknologjitë kryesore që perdorën nga kompanitë e zhvillimit
 • Do të zhvilloni një project praktik në përfundim të trajnimit

A është ky trajnim i përshtatshëm për ju?

Trajnimi është i përshtatshëm për juve nese:

 • Dëshironi të mësoni të kodoni dhe të bëni zhvillimin e web aplikacioneve
 • Dëshironi të filloni karrierën si Web Developer
 • Dëshironi ti zgjeroni aftesitë dhe njohuritë tuaja
 • Deshironi të filloni bisnesin tuaj ose të punoni si freelancer

Planprogrami

 • HTML&CSS – Konceptet Bazike
 • Elementet dhe tags
 • Shfletuesit dhe versionet e HTML
 • Struktura e webfaqës
 • Titujt, paragrafet, listat, linqet, tabelat
 • Formatimi i tekstit
 • Vendosja dhe manipulimi i imazheve në webfaqe
 • Vendosja e formularëve dhe përdorimi i tyre
 • Hyrje në CSS
 • Sintaksa e CSS
 • Mënyrat e targetimit të elementeve të HTML
 • Klasat dhe ID-at
 • Përdorimi i atributeve të CSS për stilizimin e elementeve të HTML
 • Floating
 • Modeli i kutisë – kufizimet, padding dhe margin
 • Pozicionimet
 • Përdorimi i fonteve në CSS , Google Fonts, aplikimi i fonteve të veqanta
 • Grupimi i elementive dhe reshtimi i tyre
 • Selektorët dhe pseudo klasat
 • Krijimi i web faqeve responsive
 • CSS Frameworks

 • Hyrje në Bootstrap
 • Instalimi dhe konfigurimi
 • Përdorimi i komponentëve të ndryshme
 • Elementet e navigimit
 • Sistemi grid në Bootstrap
 • Krijimi dhe planifikimi i webfaqeve
 • Bootstrap CSS
 • Web Dizajnimi responsiv me Bootstrap

 • JavaScript – Konceptet Bazike
  • Hyrje në JavaScript
  • Llojet e variablave dhe tipet e të dhënave
  • Operatorët aritmetik
  • Operatorët e krahasimit dhe logjik
  • Pohimet kushtëzuese
  • Unazat (Loops)
  • Funksionet
  • DOM (Document Object Model)
  • Objektet
  • Eventet
  • Metodat për manipulimin e vargjeve
  • Metodat matematikore
 • jQuery
  • Hyrje në jQuery
  • Libraria e jQuery dhe mënyrat e shtimit
  • jQuery selektorët
  • Manipulimi e HTML dhe CSS
  • Eventet
  • Validimi i formularve
  • Efektet dhe animacionet në jQuery
  • Error Handling & Debugging

 • Hyrje në AJAX me jQuery
 • Ngarkimi i fajllave të jashtëm në webfaqe
 • Metodat e AJAX me jQuery
 • Marrja e të dhënave të JSON me AJAX
 • Përdorimi i AJAX për të dërguar dhe marrur të dhëna
 • Praktika të mira për AJAX
 • Lidhja me Web API dhe shfaqja e të dhënave në HTML

 • Hyrje në Angular
  • Çfarë është Angular?
  • Versionet e Angular dhe dallimet ndërmjet tyre
  • Organizimi i projektit
 • Konceptet bazike
  • Krijimi i komponentave të reja
  • Kuptimi i rolit të AppModule
  • Puna me shabllonet e komponentave
  • Puna me stilet e komponentave
  • Çfarë është Databinding?
  • String Interpolation
  • Kuptimi i Direktivave
  • Përdorimi i ngIf për shfaqjen e të dhënave në mënyrë kushtëzuese
  • Stilizimin e elementeve në mënyrë dinamike me ngStyle
  • Aplikimin e klasave duke përdorur ngClass
  • Shfaqjen e listave me ngFor
 • Debugging
  • Kuptimi i Error mesazheve në Angular
  • Trajtimi i gabimeve në browser duke përdorur Surcemaps
  • Përdorimi i Augury
 • Komponentat dhe Databinding
  • Hyrje në Module
  • Ndarja e aplikacioneve në komponenta
  • Kuptimi i ciklit jetesor të komponentave
  • Më shumë rreth Databinding
 • Direktivat
  • Krijimi i një Direktive bazike të Atributit
  • Përdorimi i Renderer për krijimin e direktivave
  • Përdorimi i HostListener
  • Përdorimi i HostBinding
 • Forms (formularët)
  • Hyrjet e përdoruesit
  • Formularet shabllon
  • Validimi i formularëve
  • Riaktivizimi i formularëve
  • Formularët dinamik
 • Routing & Navigation
  • Importimi i Router-it
  • Konfigurimi
  • Linqet e Router-it
  • Eventet e Router-it
 • HttpClient
  • Konfigurimi
  • Marrja e të dhënave JSON
  • Trajnimi i gabimeve
  • Dërgimi i të dhënave në server
  • Përdorime të avansuara

 • Konceptet Bazike të PHP
  • Hyrje në PHP
  • Variablat
  • Eksplorimi i tipeve të të dhënave
  • Zhvillimi i web faqeve me PHP
  • Vargjet, stringjet dhe manipulimi i të dhenave
  • Strukturat e kontrollit: pohimet kushtezuese
  • Strukturat e kontrollit: unazat-loops
  • Variablat GET dhe POST
  • Funksionet e definuara nga përdruesi
  • Debugging
  • Zhvillimi i web faqeve me PHP
  • Puna me formularë
  • Puna me Cookies and Sessions
  • Lidhja e me databazen
  • Teknika të avansuar në PHP
 • Menaxhimi i të dhënave me MySQL
  • Konceptet bazike te SQL
  • Menaxhimi i databazave
  • Hyrje ne perdorimin e tabelave
  • Futja e rreshtave me te dhena
  • Variablat e definuara nga perdoruesi
  • Shprehjet dhe funksionet
  • Operatoret logjik dhe datat
  • Operatoret e krahasimit
  • Datat, kohet dhe operacionet matematikore
  • Caktimi e burimit te te dhenave si dhe destinacionit
  • Selektimi
  • Null & blanks
  • Primary keys, foreign keys
  • Fshirja dhe perditesimi i rreshtave
  • Lidhja e tabelave me njera-tjetren
  • CRUD (Create, read, update and delete)
  • Advanced SQL Techniques
  • Dërgimi i emailave

 • Hyrje në programimin e orientuar në objekte (OOP)
 • Definimi i klasave dhe veçorive
 • Definimi i metodave
 • Ndyshimi i vlerave të veçorive
 • Atributet dhe metodat e klasave
 • Metodat e objekteve
 • Konstruktorët dhe destruktorët
 • Qasja e kontrollerave (public, private)
 • Veqoritë e programimit të orientuar në objekte
 • Anetarët e mbrojtur
 • Inheritanca, polimorfizmi, inkapsulimi
 • Interfejsat
 • Klasat abstrakte
 • Ndarja e metodave dhe klasave
 • OOP në praktikë
 • Puna me fajlla

 • Hyrje në Laravel
 • Instalimi i Laravel
 • Struktura e organizimit të fajllave
 • Kontrollimi i strukturës
 • Modeli MVC
 • Bazat e routing
 • Thirrja e metodës kontroller prej route
 • Kalimi i variablave prej kontrollerit në pamje
 • Përdormi i formulareve për grumbullimin e hyrjeve
 • Validimi i hyrjeve të përdoruesit
 • Ngarkimi i fajllave
 • Trajtimi i gabimeve (errors)
 • Enkriptimi dhe dekriptimi i të dhënave
 • Ruajtja e të dhënave
 • Përdorimi i kontrollerëve dhe routes për URL
 • Krijimi i kontrollerëve

 • Hyrje në Node.js
  • Instalimi dhe konfigurimi
  • Rregullimi i hapësirës punuese
 • Konceptet fundamentale
  • Objekti Global
  • Objekti Process
  • Custom Events
  • Modulet
  • Puna me fajlla
   • Leximi i fajllave
   • Shkrimi i fajllave
   • Krijimi i direktoriumeve
   • Fshirja dhe riemërtimi i tyre
  • HTTP dhe NPM
   • HTTP native Requests
   • Krijimi i një Web Serveri të thjeshte
   • Servimi i fajllave
   • HTTP dhe JSON
   • Hyrje në NPM (Node Package Manager)

 • Hyrje në Git
  • Çfarë është Version Control System (VCS)
  • Përfitimet e VCS
  • Instalimi dhe konfigurimi i Git
 • Cikli Jetësor i fajlit në Git
 • Komandat kryesore
 • Injorimi i fajllave
 • Puna me Remote Repository
 • Puna me branches
 • Etiketimi në Git

Aplikimi praktik i teknologjive duke zhvilluar një projekt të plotë.

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X