Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Ky trajnim përfshin mësimin e koncepteve fundamentale të programimit si tipet e të dhënave, operatorët e ndryshëm, kontrollimin e rrjedhës së ekzekutimit, strukturën e të dhënave duke përdorur gjuhën programore C++.  C++ është gjuhë që përdoret për qëllime të përgjithshme ( general purpose) dhe përkrahë programimin e orientuar në objekte (OOP).

Synimi

Gjatë këtij trajnimi do të mësoni:

 • hyrje të përgjithshme në C++
 • tipet e të dhënave dhe identifikuesit
 • konceptet tjera të programimit
 • leximin dhe shkrimin e të dhënave
 • krijimin e projekteve në mënyre të lehte
 • gjetjen dhe trajtimin e gabimeve

Planprogrami

 • Hyrje në C++
  • Pse duhet të mësoni C++?
  • Përgaditja e rrethit punues
  • Instalimet dhe konfigurimet
 • Konceptet fundamentale
  • Kodimi i programit të parë
  • Kompajlimi
 • Struktura e programit
  • Komentimi i kodit
  • Funksioni main()
  • Hyrjet dhe daljet duke përdorur cin dhe cout
 • Variablat dhe konstantet
  • Deklarimi dhe incializimi i variablave
  • Variablat globale
  • Tipet primitive të të dhënave
  • Deklarimi dhe përdorimi i konstantës
 • Vargjet dhe vektorët
  • Deklarimi dhe inicalizimi i vargjeve
  • Vargjet asociuese
  • Vargjet multidimensional
  • Deklarimi i vektorëve
  • Qasja dhe modifikimi i elementeve të vektorit
 • Pohimet dhe operatorët
  • Shprehjet dhe pohimet
  • Përdorimi i operatorëve
  • Operatorët aritmetik
  • Operatorët e krahasimit
  • Operatorët logjik
  • Inkrementimi dhe dekrementimi
 • Pohimet kushtëzuese
  • Pohimet if else
  • Pohimi switch
  • Loops (unazat)
  • While loop, for loop, do loop
 • Funksionet
  • Deklarimi i funksioneve
  • Thirrja e funksioneve
  • Përdorimi i parametrave dhe kalimi i argumenteve
  • Përdorimi i pohimit return

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X